Pomoc społeczna

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna

 

Świadczenia z pomocy społecznej

1. Kryteria przyznawania świadczeń
2. Praca socjalna
3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
4. Składka na ubezpieczenie społeczne
5. Pomoc rzeczowa – węgiel z dowozem do miejsca zamieszkania
6. Sprawienie pogrzebu
7. Poradnictwo specjalistyczne
8. Zespół Profilaktyki Rodzinnej
9. Interwencja kryzysowa
10. Zespół Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego
11. Schronienie
12. Posiłek – obiady dla dzieci w wieku szkolnym
13. Posiłek – obiady barowe dla dorosłych
14. Dystrybucja żywności – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019
15. Niezbędne ubranie – pomoc rzeczowa (odzież, obuwie, pościel, koce)
16. Usługi pralnicze
17. Usługi opiekuńcze
18. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
19. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
20. Mieszkania chronione treningowe dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia
21. Mieszkanie chronione treningowe dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia
22. Mieszkania chronione – lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
23. Mieszkania interwencyjne dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych
24. Mieszkania chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi
25. Mieszkania chronione wspierane dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz lokale aktywizujące
26. Mieszkania chronione dla osób bezdomnych
27. Przyznawanie miejsca w środowiskowym domu samopomocy typu A, B, C
28. Kierowanie i umieszczanie osób w domu pomocy społecznej
29. Kierowanie osób do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku
Skip to content